Boeken

 Startpagina Vorige

WAARDERING VOOR ROMANS GUIDO TIRELIREN

1. Franciscaanse boeken.

2. Aanbevolen literatuur.

3. Werken van en over medebroeders.

4. Enkele franciscaanse boeken worden besproken die de laatste maanden bij ons op de markt kwamen.

5. Kennismaken met Franciscus
 
6. Ongewone ontmoetingen van Walbert Defoort (Uitgave Pas Christi

7. Jubileumboek: 100 jaar Kapucijnen in Congo

8. Huizen op wielen

9. Het zonnelied van Franciscus te Heuvelland

10. GROEIEN IN GODS LIEFDE  Ruusbroec wijst de weg  

11. Reeks nieuwe boeken

12. Nieuw kinderboek over Franciscus van Assisi

13. Franciscaanse vormselcatechese

14. Kapucijnen en de pest in Leuven

15. Vernieuwde brochure voor Franciscaanse jongeren

16. Vierde boek over de Mystiek door br Klaas Blijlevens: BEATRIJS VAN NAZARETH  Zeven keer heilige minne.
 

1 Franciscaanse bibliotheek    
zie www.franciscaansebeweging.nl

2. Aanbevolen litteratuur

Joan Mueller, Franciscus, de heilige van Assisi
Davidsfonds/Literair, Ten Hove-Baarn 2001, Uitgeverij Davidsfonds Leuven
ISBN 90 5826 128.

Wie een gemakkelijke en toch betrouwbare inleiding wil hebben op het leven van Franciscus van Assisi, wil ik gaarne dit boek aanbevelen. Het leest vlot. En de schrijfster - een Franciscanes - heeft de bronne bestudeerd. Natuurlijk moet ze wel een paar kleine toegevingen doen om het verhaal boeiend te houden. Maar benevens nogal enkele typfouten is de schrijfster erin geslaagd de aandacht van de lezer voortdurend gaande te houden.
Een aanrader voor wie kennis wil maken met de "Man van alle tijden."

 

Edith van den Goorberh en Theo Zweerman
Franciscus van Assisi, over zijn evangelische bezieling en de betekenis ervan voor onze tijd.
Uitgeverij Valkhof Pers, Nijmegen, 2003, ISBN 90 5625 157 0

In 1994 schreven Edith van den Goorbergh en Theo Zweerman gezamenlijk het boek: Clara van Assisi: Licht vanuit de verborgenheid (ISBN 90 232 2852 9).
Vier jaar later volgde van hun hand een boek over Franciscus: Was getekend: Franciscus van Assisi. Aspecten van zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit (ISBN 90 232 3399 9).
Beide boeken waren het resultaat van nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek en tegelijk de vrucht van lang mediteren over de teksten van Clara en Franciscus.

In dit nieuwe boek van beide auteurs komt heel wat onderzoek uit vorige boeken terug. Maar nu met de voortdurende bekommernis aan te tonen dat de geschriften van Franciscus nog een rijke boodschap inhouden voor mensen van deze tijd. Daarom hebben de schrijvers geprobeerd vaktaal zoveel mogelijk te vermijden 'en zo ongecompliceerd mogelijk te argumenteren' (blz. 25).
Daarom is dit boek ook heel wat toegankelijker dan vorige boeken.

Verhalen uit het leven van Franciscus vindt ge ook hier slechts sporadisch terug.
Dit wil niet zeggen dat de auteurs daar minachtend over doen. Integendeel. Maar zij houden zich weer vooral aan het nauwkeurig lezen en bemediteren van de teksten van Franciscus, omdat hierin vooral schuil gaat wat hem ten diepste beroerde: "zijn omgang met God die zich bij uitstek te kennen heeft gegeven in Jezus Christus en in diens minste broeders en zusters." (blz. 24). Het blijft dus een speuren naar de spiritualiteit van een Godzoeker. Maar de auteurs weten de diepste laten van de teksten te belichten.

Ook komen nieuwe inzichten naar voor die men in vorige boeken niet heeft ontdekt.
Zo o.a. in hun rijke ontleding van het Zonnelied. Hun uitleg ook van bepaalde "wijsheidsspreuken" (Vermaningen) zijn heel wat bevattelijker en actueler voor de gewone lezer, die er werkelijk de essentie van Franciscus' spiritualiteit kan in vinden om haar toe te passen op zijn eigen leven.
In hun eerste boek over Franciscus (Was getekend: Franciscus van Assisi) hebben heel wat lezers bij de uitleg over de 27ste Vermaning moeilijk gedaan over de toewijzing van de deugden respectievelijk aan de Vader, de Zoon en de H. Geest. En over de getallensymboliek die Franciscus in zijn geschriften heeft verwerkt.
In dit nieuwe boek wordt de uitleg van beide theorieën heel wat begrijpelijker.

Is hete een "studieboek"? Je kan het ook een 'meditatieboek' noemen. Het is inderdaad maar door een herhaald lezen en herlezen dat men vaak doorstoot naar wat Franciscus ten diepste inzich droeg.
We kunnen dit boek dan ook ten zeerste aanbevelen aan onze lezers. En we hopen dat het - zoals de vorige - vlug vertaald zal worden. Want het is een waardevolle bijdrage tot het dieper inzien en tot het beter beleven van de rijke spiritualiteit van de mindere broeder Franciscus.

(Jan Wouters)

 3. Werken van en over medebroeders
 

Begin 1585 vestigden de eerste kapucijnen zich in Antwerpen. Om dit te gedenken gaven de kapucijnen in 1985 een boek uit dat nog steeds prettig leest. Niet alleen vindt men er een stuk geschiedenis in van onze Provincie met hun ‘missies’. Ook zijn er heel wat ‘gesprekken’ in opgenomen met medebroeders. Het boek heet  Minderbroeders kapucijnen in Vlaanderen. Leven als broeders met en voor de mensen.  Het bevat 159 blz. en is een uitgave van Boekmakerijk/uitgeverij Luyten – Amstelveen – 1985.

Ook nog te lezen en te bemediteren waard is  Dit boekje…,  op kringlooppapier. Samen  met Nederlandse medebroeders brachten enkele Vlaamse kapucijnen teksten samen uit onze Constituties, met gelijklopend meditatieteksten, krantenknipsels van toen, bijbelteksten enz. daarnaast. Soms lijkt een en ander voorbijgestreefd. Maar de gelukkige bezitters ervan kunnen er zich nog met genoegen in verdiepen.

Jij bent iemand! Wat heeft Franciscus jou vandaag te vertellen, Lannoo, Tielt, 1990. Enkele mensen uit Pax Christi, BZN en minderbroeders(-kapucijnen) hielden problemen van jongeren tegen het licht van het leven en de problemen van de jonge Franciscus. Het werd een diepgaand “doe-boekje” voor de jeugd van toen. Maar ook nu wordt het nog gaarne gelezen.

Guido Tireliren, Paulus van Parijs. Het Christen Vlaams Verbond te Herentals, Leuven, 1998. De periode 1910-1914 wordt hier boeiend beschreven aan de hand van een kapucijn die zich bijzonder verdienstelijk maakte in voornamelijk de Antwerpse Kempen. Vooral voor lezers die zich interesseren aan geschiedenis, de sociale kwestie en de kapucijnen.  Het bevat 123 blz. en is een uitgave in de reeks Instrumenta Capuccina.

Guido Tireliren, Rechtdoor. Valeer Claes. D/2000/2322/02. 192 blz., 2000. Ook heel boeiend is dit boek van dezelfde schrijver. P. Valeer Claes, kapucijn, leefde van 1884 tot 1958. Met interessante illustraties wordt zijn leven verteld tegen de achtergrond van die tijd. Met accenten op zijn sociale en Vlaamse strijd, zijn pastoraal werk en zijn werk voor de Katholieke Eenheid en Oostpriesterhulp.

M. d’Alatri, De Kapucijnen; Geschiedenis van een Franciscaanse familie, Sint Truiden, Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis, 1997. Een algemene geschiedenis van onze orde. In bevattelijke taal geschreven. 212 blz.

Kapucijnen. Leven als broeders, met en voor de mensen. Een brochure. Rijk geïllustreerd. Uitgegeven door de Werkgroep Franciscaanse Oriëntatie, met de bedoeling ons leven en onze spiritualiteit te leren kennen. Gratis.

Handdruk. Tijdschrift van de Vlaamse kapucijnen. Verschijnt viermaal per jaar. Voor familieleden, vrienden en geïnteresseerden van de kapucijnen. Is gratis. Geeft nieuws over het leven van de Vlaamse kapucijnen en een stuk spiritualiteit van Franciscus en Clara. Kan besteld worden bij: Br. Jan Wouters, Boeveriestraat 18, 8000 Brugge email: j.wouters@chello.be

Dany D'Herdt, "De Kapucijnen in Aalst"
Het Dirk Martenscomité stelde dit boek voor: "De Kapucijnen in Aalst" vanaf de stichting van het klooster (1614) tot de uitdrijving (1797) samengesteld door Dany D'Herdt.
De rijke geschiedenis van de Kapucijnen door E.P.J.P. Tytgat, archivars van de Orde.
Het rijkelijk geïllustreerde boek, uitgegeven door het Dirk Martenscomité, in beprkte oplage, is te koop (500Bef/12,39euro) in het Stadsarchief, Oude Vismarkt 1. Of via overschrijving van 650BEF/16,11euro (verzendignskosten inbegrepen) op het nr. 068-0500960-79 van het Dirk Martenscomité, Oude Vismakrt 1, 9300 Aalst met vermelding 'De Kapucijnen'.

Werk van medebroeder Pater Stanislas

- HAFIZAD MIJN DROOM... , uitgegeven onder de auspiciën van het Thuisfront Pakistan van Pater Stanislas

 


Gedenkboek ANTWERPEN EN DE KAPUCIJNEN (auteur Guido Tireliren)

Een gedenkboek n.a.v. 150 jaar kapucijnen op de Ossenmart  (1856-2006). Door hun franciscaans religieus leven, apostolaat en dienstbetoon hebben 'de paterkes van d'Ossenmakrt' hiermee een ereplaats verworven in het rijke Roomse leven in stad en provincie. Al die jaren was hun werk het trefpunt van vroomheid en devoties. In het apostolaat waren zij vooral verdienstelijk in de predikatie in de Antwerpse parochiekerken, maar ook tot ver buiten de stad. Op sociaal vlak waren zij actief bij de woonwagenbewoners en de schippers. Bij rampen en in oorlogstijd hielpen zij naar best vermogen. Anderen maakten zich verdienstelijk in de politieke en culturele sector: het onderwijs, de Vlaamse Beweging tijdens het interbellum, de Katholieke Eenheid na wereldoorlog II. Het Antwerpse klooster was intussen ook de bestuurlijke zetel van de Belgische kapucijnen. Ook het missiewerk (Pakistan, Congo en Canada) werd van hieruit gecoördineerd en gepropageerd.
Tussen deze vele activiteiten door probeerden de kloosterlingen toch trouw te blijven aan hun franciscaanse levenswijze: een mix van gebed en actie, een balans die niet altijd in evenwicht bleef.

In feite begint het verhaal van de kapucijnen in Antwerpen al vier eeuwen vroeger. In 1585 brengt Alexander Farnese, hertog van Brabant, landvoogd van de Nederlanden, de opstandige stad terug onder het Spaanse gezag. In zijn spoor komen de eerste kapucijnen naar Antwerpen. Farnese ontvangt hen met open armen. Hij ziet hen als belangrijke pionnen in de katholieke restauratie. Na moeizame onderhandelingen krijgen de kapucijnen een woonst op de Paardenmarkt (1585-1835). Hierover gaat het eerste deel van dit gedenkboek.
Voor stad en klooster worden dit bewogen eeuwen. Oorlogen en "buitenlandse" overheersers zijn nooit veraf: Spanje (17de eeuw), Oostenrijk (18de eeuw), Frankrijk (1795-1815).

Dichter bij het dagelijkse leven van de kapucijnen staan de regelmatig terugkerende grote ziektes, de sociale onlusten, theologische twisten. Niettemin handhaven de kapucijnen zich. In 1797 maken de Franse republikeinen komaf met alle kloosters. Zo moeten ook de kapucijnen hun klooster verlaten en worden klooster en inboedel openbaar verkocht. Na het concordaat (1801) mogen de kapucijnen tijdelijk een deel van het klooster betrekken. Het is maar uitstel. In 1835 vertrekt de laatste kapucijn.

ANTWERPEN EN DE KAPUCIJNEN is niet enkel het verhaal van beide kloosters en hun bewoners. Tussendoor wordt ook verwezen naar kapucijnen-Antwerpenaars, die zich elders op velerlei gebieden verdienstelijk gemaakt hebben: missionarissen, geestelijke schrijvers, wetenschappers, kunstenaars, tot en met de legeraalmoezeniers in oorlogstijden. Antwerpen zendt zijn zonen uit!

Voor wie is dit boek geschreven? Men hoeft geen theoloog noch historicus te zijn. De lezer wordt niet ondergedompeld in ellenlange uiteenzettingen en wetenschappelijke voetnoten. In een vlotte taal brengt dit boek op selectieve wijze het verhaal van het dagelijks leven en werken van de kapucijnen. Onder het moto: mee met het volk!

ANTWERPEN EN DE KAPUCIJNEN

160 pagina's, met 70 illustraties
Auteur: Guido Tireliren, kapucijn.
Opmaak en druk: Impressa, Herentals.
Een uitgave van de Vlaamse kapucijnen, Ossenmarkt 14, 2000 Antwerpen
.

 

Tot voor enkele decennia kon men het nog in hun traditionele outfit zien: de bruine pij met de witte koord om de lenden, en als verdere attributen de baard, de bijzondere kruinschering, de blote voeten in open sandalen. Dit alles heeft vandaag plaats gemaakt voor de gewone burgerkledij. Als kenteken dragen zij het Franciscus' teken: de Griekse tau.

Zij behoren tot de grote franciscaanse familie, geïnspireerd door Franciscus van Assisi (13de eeuw). In 1210 erkent paus Innocentius III Franciscus en zijn eerste volgelingen. Het succes overspoelt de broeders. Al kort na het overlijden van Franciscus (1226) ontstaan twee stromingen. Enerzijds de minderbroeders van de gemeenschap: zij wonen in grotere kloosters en aanvaarden, op grond van de pauselijke privileges, een bredere interpretatie van de Regel. De anderen noemen zich de spirituelen. Volgens hen moet het ideaal van Franciscus behouden blijven, tot en met de letterlijke toepassing van Regel en Testament. Voorlopig trekken zij aan het kortste eind: op 30 september 1317 veroordeelt paus Johannes XXII alle spirituele bewegingen. Het is boter aan de galg. In de beslotenheid van de kluizenarijen blijft de herinnering aan het oorspronkelijke ideaal. In Italië, Spanje en Frankrijk ijveren gemeenschappenvoor de exacte beleving van wat Franciscus ooit begonnen is. Zij krijgen eindelijk bestaansrecht bij de bul van paus Leo X, op 29 mei 1512; de conventuelen blijven wat zij zijn, alle hervormingsgroepen worden samengebracht onder de noemer van observanten, in Vlaanderen worden zij recollecten genoemd.
Desondanks gaat de hervormingsbeweging verder. In 1526 gaan drie observanten uit de Marken (Italië) daar in een kluizenarij wonen. Wanneer de pest de regio teistert, zetten zij zich totaal in bij de verzorging van de zieken. Hun levenswijze, een symbiose van afzondering en dienstbetoon, trekt alsmaar meer kandidaten aan. Op 3 juli 1528 erkent paus Clemens VII deze "fratres minores de vita eremetica" als zelfstandige orde. Dit is het officiële begin van de kapucijnen. Hun naam danken zij aan de spitse kap van hun kloosterkleed.. Na stichtingen in Frankrijk (1574), Spanje (1577), Zwitserland (1581) komen zij in 1585 naar Antwerpen, dat de uitvalsbasis wordt van de vele kloosters in de Nederlanden.

De kapucijnen wonen niet in grote abdijen, maar in meer bescheiden huizen. Deze bouwden zij bij voorkeur in de steden, en liefst in de volkswijken. De bestuurlijke eenheid is de "provincie". Zo vormen sinds 1958 de Vlaamse kloosters samen de Vlaamse provincie. Wegens de vergrijzing is sinds enkele decennia het aantal kloosters gedaald. Voor Vlaanderen blijven Aalst, Antwerpen, Brugge, Herentals, Ieper, Izegem en Meersel-Dreef (Hoogstraten). Daarnaast wonen en werken een aantal "uitwonenden" in parochies of bijzondere instellingen. Een beperkte groep is nog actief in de vroegere missiegebieden: Pakistan, Congo en Canada. Het centrale bestuur voor heel de orde is in Rome.

Diezelfde vergrijzing heeft ook een sterke terugval van het apostolaat tot gevolg. In de bloeitijd maakten de kapucijnen zich verdienstelijk door prediking, ziekenzorg, onderwijs en sociaal werk, o.a. bij de schippers, de foorkramers, de zigeuners. Het is hierbij duidelijk: de kapucijnen zijn niet, zoals bv. andere religieuze instituten, gericht op één bepaalde vorm van apostolaat en dienstbetoon. Naarmate de behoeften en noden stelden zij zich, in een brede pluriformiteit, ten dienste van Kerk en maatschappij. Zij hebben hierbij in veel opzichten baanbrekend werk verricht.

4. Enkele franciscaanse boeken worden besproken
die de laatste maanden bij ons op de markt kwamen.

Hier bespreken we enkele franciscaanse boeken die de laatste maanden bij ons op de markt kwamen.
Maar we beginnen met een boek dat niét over Franciscus gaat, maar dat geschreven werd door onze eigen medebroeder Klaas Blijlevens over de grootste mysticus van Vlaanderen: Jan van Ruusbroec.

 Blijlevens Klaas, God, een liefdesverhaal. De minnemystiek van Ruusbroec, 224 blz., Halewijn, 2007.

Mystiek klinkt in de oren van de moderne mens mysterieus. Mysteries wekken nieuwsgierigheid. Ze maken in de onderlagen van ons bewustzijn diepe verlangens wakker naar een antwoord op het mysterie van het leven zelf. Het diepste mysterie, de uiteindelijke betekenis van het leven, zijn oorsprong en bestemming, wordt in onze moderne westerse samenleving zelden nog ter sprake gebracht. We zijn bezig met de buitenkanten van het mensenleven en de diepere levensvragen liggen toegedekt onder materiële beslommeringen en activiteiten. We worden aangepraat dat de wereld, de mens en het leven binnenwereldlijk maakbaar en beheersbaar zijn. En tegelijkertijd ondervinden we bij ingrijpende gebeurtenissen dat dit een illusie is. Nooit eerder zijn zoveel mensen tegelijkertijd op zoek gegaan naar innerlijk houvast en zingeving. In deze nieuwste tijd, the new age, bracht deze zoektocht een grabbelton van antwoorden bij elkaar, bijeengebracht van alle kanten en uit alle soorten religies en levensfilosofieën, voor elk wat wils. Daarbij wordt echter een oude schat over het hoofd gezien: de christelijke mystieke weg.

In onze Nederlanden was de middeleeuwse Jan Ruusbroec een gezaghebbend leidsman op die zoektocht. Een grootmeester, waarvan tot op onze dagen de geschriften nog een betrouwbare leidraad zijn.

Broeder Klaas Blijlevens werd, ondanks de soms moeilijke middeleeuwse stijl, maar bij het nader bestuderen door de verhelderende beschrijvingen in de geschriften van Ruusbroec, bij de hand gegrepen op zijn eigen zoektocht. Zijn ontdekkingstocht beschrijft hij in zijn boek: “God, een liefdesverhaal. De minnemystiek van Ruusbroec”.

Kardinaal Danneels zegt in zijn voorwoord op het boek: “Klaas Blijlevens leidt ons met vaste tred binnen in de mystieke wereld van onze grootste mysticus: Jan Ruusbroec. Hij is een ervaren en betrouwbare gids in het land van de ‘minne’ en de Godservaring. ‘De milde en zachtzinnige Ruusbroec krijgt steeds meer lezers en hij begint de mensen te begeleiden die willen ingaan op de roepstem om te leven in inniger verbondenheid met Hem’ schrijft Klaas. Mogen er nog meer lezers en gidsen komen. Wat Ruusbroec deed voor de claris Margriet van Brussel in de veertiende eeuw, doet Blijlevens voor nieuwe lezers van onze tijd en wij zijn hem hier heel dankbaar om.”

                                                                                                                    Br. Hugo Gerard.

  

Francesco, het leven van Franciscus van Assisi van wieg tot graf in beeld. Pentekeningen van Jan Philippus, tekst van Jacques Wijnen, 114 blz., 2007. Uitgegeven door Provincialaat Minderbroeders Kapucijnen, Van der Does de Willeboissingel 12, 5211  CB  ’s-Hertogenbosch, Nederland.

Jan Philippus is al lang geen onbekende meer in Nederland en in de kapucijnenwereld.

Na zijn studies stuurde zijn oversten hem naar de academie omdat zij zagen wàt een kunstenaar hij was. Na deze vorming in de kunst werd hij missionaris op Sumatra. Daar ontplooide hij zijn talent als schilder en glazenier. Maar in de Nederlanden kende men hem vooral als pentekenaar. Ook Handdruk mocht destijds enkele van zijn kunststukken afdrukken.

In 2005, bij het jubileum van 100 jaar missionarisleven van de Nederlandse kapucijnen, werd een bundel tekeningen van hem uitgegeven onder de titel Preken in beelden. In 2007 vierden de kapucijnen in Tilburg ‘125 jaar als zelfstandige ordesprovincie’ en ook nu had men het gelukkig idee voor die gelegenheid een boek tekeningen uit te geven van Jan Philippus.

In de lade van het Missiesecretariaat bewaarden men sedert 1998 een schat van tekeningen van hem: het leven van Franciscus van Assisi. Het waren stuk voor stuk ‘monumentjes’.

Omdat de kijker misschien het leven van Franciscus niet voldoende kent om de draad in het verhaal te ontwaren schreef een andere medebroeder, Jacques Wijnen, bij elke bladzijde een korte begeleidende tekst. – Ook Jacques heeft reeds meerdere publicaties op zijn naam! –

Door deze heldere ‘begeleidingen’ wint deze bundel met tekeningen meteen aan inhoud en waarde. En omdat ze zo eenvoudig zijn kan dit boek ook aan kinderen en jongeren aangeprezen worden. Zij genieten dan niet alleen van de prachtige tekeningen – die bijzonder expressief zijn – maar leren zo ook Franciscus beter kennen. Trouwens, eigenlijk kunnen deze kunststukjes ook veel dienst bewijzen als kleine kaarten of posters. De uitgever zou vele mensen door het maken daarvan een dienst bewijzen.

We hopen dat dit boek een grote verspreiding kent. Het kan besteld worden op het provincialaat van de Nederlandse provincie (adres zie hoger), en ook op het provincialaat van de Vlaamse kapucijnen, Ossenmarkt 14, 2000 Antwerpen.
Aan Jan Philippus, Jacques Wijnen, Huub Boelaers en de uitgevers van dit boek van harte proficiat!

                             

                                                                                                               Br. Jan Wouters.

 Sigismund Verheij en Theo Zweerman, Om respect en mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi,  Valkhof Pers, Nijmegen, 2007, 192 blz.

 

In het najaar van 2005 stierven kort na elkaar Theo Zweerman en Sigismund Verheij, twee Nederlandse franciscanen  die gangmakers waren in de herbronning van de franciscaanse spiritualiteit in ons taalgebied. Dit boek dat naar aanleiding van hun overlijden werd samengesteld en  dat tevens een eerbetoon is aan de beide franciscanologen, bevat een zorgvuldige selectie van een aantal artikelen, lezingen en preken  die ons laten genieten van de vruchten van hun levenslang gesprek van de auteurs met Franciscus en Clara.

Zij tonen ons hoe Franciscus en Clara met hun leven een evangelisch antwoord gaven op de diepgaand veranderende samenleving van Assisi in hun dagen.  En zij actualiseren dit antwoord.  En zo schenken zij ons rijke inzichten in de wijze waarop de levenskunst van Franciscus en Clara niet alleen weldadig was voor hun samenleving, maar ook voor onze tijd.

Kernwoorden uit de franciscaanse spiritualiteit  zoals armoede en nederigheid, barmhartigheid en mededogen, gehoorzaamheid, boete en bekering, waaraan voor veel mensen vaak negatieve connotaties kleven, worden hier in hun diepe  betekenis belicht en blijken dan ook voor onze tijd  alles met echte vrijheid en vreugde, met een rijke en uiterst actuele christelijke levenskunst te maken te hebben.

Een rijk boek waarvoor we de samenstellers  en Sigismund Verheij en Theo Zweerman dankbaar moeten zijn! Recht doen aan dit boek vraagt wel een  aandachtige en na-denkende lezing!

                                                                                                          Br. Adri Geerts.

 

Verheij Sigismund, Naar het land van de levenden. Regel van Franciscus van Assisi voor de minderbroeders, Valkhof Pers, 2007.

Zowat een eeuw na de dood van Franciscus schreef Angelo Clareno dat Franciscus letterlijk neerschreef wat Christus hem dicteerde. Dit zou zijn ‘regel’ geworden zijn.

Zulke beweringen vond men in die tijd wel meer. In werkelijkheid was een regel echter het product van lang zoeken en uitproberen.

Het is een van de grote verdiensten van de Nederlandse minderbroeder Sigismund Verheij dat hij getracht heeft dit ‘zoeken’ voor ons uit te schrijven.
In feite is dit boek na zijn dood voor een groot deel samengesteld uit de vele artikels die hij in voorbereiding op een boek heeft uitgeschreven. Gerard Ris, André Jansen en Francine Demarcin hebben zich daarvoor aan het werk gezet. Met als resultaat voorliggend boeiend boek.

Wanneer Franciscus en zijn eerste broeders in 1209 met een ‘oerregel’ naar paus Innocentius III trokken kregen zij van de kerkvorst de opdracht hun leven uit te schrijven in een heuse regel. Al gaande de weg, want hun manier van leven was grondig verschillend van de andere religieuzen van die tijd,  hebben zij dit gedaan. Hun eerste levenswijze was ‘een proces van zoeken, mislukken en geleidelijk ontdekken.’ Regelmatig kwamen zij na hun preektochten in een ‘kapittel’ samen om wat ze ervaren hadden, neer te schrijven. Zo is langzaam aan hun regel tot stand gekomen. In 1221 hadden zij reeds heel veel, en heel boeiend, materiaal verzameld. In 1223 werd, na grondige redactie, hun regel definitief kerkelijk goedgekeurd.

In ‘Naar het land van de levenden’ ‘heeft Sigismund deze eeuwenoude regel bevrijd uit de sfeer van de vrome teksten en heeft hij het oorspronkelijke, evangelische levensmodel opengelegd en geactualiseerd.’

We zijn hem, en de redactieleden, er heel dankbaar voor.

                                                                                                                   Br. Jan Wouters.

 

 God, een liefdesverhaal: de minnemystiek van Ruusbroec
     Geschreven door pater Klaas Blijlevens

Ruusbroec was een mystieke schrijver uit de late middeleeuwen. Uiteraard geen gemakkelijke lectuur. En daarom dit boek als een eerste kennismaking. Ruusbroec schrijft over de diepere dingen van het leven. Hij beschrijft wat iemand kan overkomen die het waagt met God op stap te gaan.
Spiritualiteit en mystiek komen de laatste jaren sterk in de belangstelling. In de galerij van mystici en geestelijke schrijvers verdient ‘onze’ Ruusbroec een eigen plaats. In 2008 is het 100 jaar geleden dat de katholieke kerk de bestaande Ruusbroecverering goedkeurde. Dit eeuwfeest wordt een passende aanleiding om met dit boek Ruusbroec opnieuw onder de aandacht te brengen.
Klaas Blijlevens kreeg zijn opleiding en vorming tot kapucijn in Nederland en werd in 1981 pastor in het psychiatrisch ziekenhuis H. Hart te Ieper. Mede door contacten met het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen ontdekt hij steeds meer de rijkdom van de Vlaamse mystici uit de middeleeuwen. Sinds 1990 probeert hij in weekends hun teksten toegankelijk te maken voor mensen van onze tijd: dit boek is daarvan de neerslag.

 

Kennismaken met Franciscus

 

Walter Verhelst, Kennismaken met Franciscus, Halewijn nv 2007, 160 blz., ISBN 978 90 8528 063 7.

Luisteren doet men naar iemand als die iets te zeggen heeft en dit bovendien op een aangename en eenvoudige wijze kan vertellen. Misschien ligt hierin vooral de waarde van dit boek. Walter Verhelst schrijft dit werk zoals hij spreekt: rustig,onderhoudend, humoristisch, gemakkelijk te verstaan zonder de waarheid geweld aan te doen.

Hij biedt met dit boek handreikingen aan om naar de kern te zoeken van wat wij over Franciscus’ leven kunnen achterhalen en om door te dringen naar de diepere drijfveren van zijn handelen. Wie naar de spiritualiteit van Franciscus wil doordringen kan deze ‘inleidingen’ best gebruiken.

Als je dit boek gelezen hebt moet je niet in de illusie verkeren dat je nu ‘alles’ over Franciscus weet. Die pretentie heeft de auteur trouwens zelf niet gehad toen hij dit boek schreef. In zijn Voorwoord geeft hij zijn methode weer: “Wat ik doe, is (door Franciscus’ leven) wandelen, hier en daar blijven staan, bij situaties, vragen, teksten…die mij boeien. Kortom, een verkenning”.

De auteur tracht Franciscus te plaatsen in zijn historische, sociaal-economische, religieuze, …  context.

Wat ik vooral belangrijk vind is het feit dat Walter steeds een hint legt naar ons eigen leven.

Heel waardevol vind ik ook bij het begin van het boek, de uitgebreide chronologie van het leven van Franciscus.

Warm aanbevolen voor mensen die dieper willen zoeken naar het leven en de spiritualiteit van Franciscus (en Clara).                                                                                                                                    Jan Wouters. 

 

6. Ongewone ontmoetingen  
Walbert Defoort

Ongewone ontmoetingen van Wa/bert De/aart (uitgave Pax Christi) is een frisse, mooi uitgege­ven publicatie met boeiende flapillustratie en ver­rassende titel in metafoorstijl.

Het boekje(dat wel een stevige re kaft had ver­diend) bevat drie thema's die vanuit de levensweg

van Franciscus van Assisi worden aangereikt: le­vensbedreigende, vreemde en angstige ontmoe­tingen.

Over Franciscus werd al veel gepubliceerd maar deze uitgave kan vooral jonge mensen bekoren en is alvast een handige aan te raden gids voor wie de Franciscaanse gedachte naar jongeren toe wil verhalen.

De aquarellen zijn een goede vondst en spreken jongeren beslist aan. Ieder schilderijtje nodigt uit tot een gesprek en brengt je dan uiteindelijk bij de kerngedachte in het verhaal. Soms naïef, kin­derlijk ogende illustraties, maar nu net erg treffend omwille van die eenvoud en de vele warme tinten. Jongeren zien er beslist véél meer in dan op het eerste gezicht lijkt en dat maakt het nu net boeiend. 

Ongewone ontmoetingen is het realistisch verhaal van zorgzaam omgaan met mekaar. Waar mensen mekaar en alles binnen de schepping ontmoeten in een sfeer van liefde, eenvoud, nederigheid (levensbedreigende ontmoeting), in een cultuur van verdraagzaamheid, dialoog, vrede, openheid (vreemde ontmoeting) en in een sfeer van toenadering, openheid, vrede en vriendschap (angstige ontmoeting) daar wordt Gods liefde voelbaar! Daar krijg je een hemel op aarde of de vervuiling van ons dagelijks bidden om brood. Daar wordt Gods droom werkelijkheid.

Het verhaal wordt op eenvoudige, rake, soms ont­roerende wijze beschreven en eenvoudig warm geïllustreerd ... een bron aan inspiratie om kracht uit te putten en ook op onze weg mensen te ont­moeten voor wie we vanuit het spoor van Franciscus een zegen kunnen zijn. Ook dit boekje is een zegen op je gelovig onderweg zijn!


Hilde Neutens

Uit Handdruk jg 38 nrs 1-2

7. JUBILEUMBOEK: 100 JAAR KAPUCIJNEN IN CONGO

       Formaat A 4

            Aantal blz. 416

              Honderden foto’s

 

In december 2010 zal het honderd jaar geleden zijn dat de eerste Belgische kapucijnen als missionaris naar Ubangi werden gezonden.
In voorbereiding van dit jubileum zal rond de jaarwisseling een gedenkboek verschijnen. 

Wie interesse heeft voor de jonge kerk in Ubangi, gegroeid uit onze missiewerking,
kan een of meerdere exemplaren bestellen voor 1 november 2008
aan de prijs van 30 € + verzendingskosten.
Na die datum komt de prijs op 35 € + verzendingskosten.

Besteladres: Kapucijnen in Vlaanderen, Ossenmarkt 14, 2000 Antwerpen.

Postrekening:  000-00019 84-44

Wie deze uitgave wil sponsoren met een onbepaald bedrag vanaf 50 € is van harte welkom.
Het boek wordt immers bijna gratis verspreid in onze  missie van Congo.
Dank bij voorbaat!

8. HUIZEN OP WIELENWAARDERING  VOOR  ROMANS  GUIDO  TIRELIREN
Uit Handdruk jaargang 40, nr.1, maart 2010:

          9. Het zonnelied van Franciscus te Heuvelland

 Het zonnelied van Franciscus te Heuvelland

 In de Sint Eligiuskerk te Westouter (Heuvelland) prijken sinds ietsje meer dan een jaar een reeks prachtige schilderijtjes van de plaatselijke kunstschilderes.   Op de paneeltjes geeft Jenny Heyman haar impressie weer over het zonnelied van Franciscus.  Ze schilderde het speciaal voor de kerk, omdat ze vanuit de parochieraad waar ze lid van is, mee wou werken aan de verspreiding van onze franciscaanse spiritualiteit die steeds meer mensen begeesterd te Heuvelland.   We horen via alle kanten van parochianen en van de vele bezoekers die de kerk aandoen dat deze impressies hen echt stil doen worden.   Daarom besloten we om de schilderijen te boek te bestellen omdat we al dit moois niet voor ons alleen wilden houden.  We vroegen aan de bekende zuster Caritas uit de Sint Trudoabdij te Male of ze daar meditatieve teksten bij wou schrijven.  Zo stelden we tekst en schilderij te boek.  Pieter Pecceu, staflid van de jeugd- en jongerenpastoraal te Heuvelland schreef er een sprankelend voorwoord bij dat niemand die het leest onberoerd laat. 

Het werd gedrukt op stevig papier van A 3 formaat.  En zo danig dat je het per paneel kan openzetten op je kast zodat je telkens links de tekst en rechts het bijhorend paneel voor je hebt.   Een werkelijk meditatieboek dus. 

Ook de lezers van Handdruk kunnen dit boek bestellen.  De opbrengst van het uitzonderlijk boek is bestemd voor de Franciscaanse jongerenpastoraal van Heuvelland.   

Auteurs zijn:  Jenny Heyman, zr. Caritas Van Houdt, Pieter Pecceu, P. Kenny Brack. 

De prijs is:    € 22 exclusief verzendingskosten

Bestellen bij: Br. Kenny Brack, OFM-Cap, Hellegatstraat 2, 8954  Westouter

                        Mail: kenny.brack1@telenet.be

 

Tau groep voor +17 jarigen te Heuvelland 

Vanuit de jeugd- en jongerenpastoraal van de parochiefederatie Heuvelland werd besloten om een vormingsaanbod te doen omtrent ‘groeien in geloof’ voor jonge mensen vanaf 17 jaar.   Vooreerst kwam de vraag van de plaatselijke jongeren zelf en daarbij willen we dit opentrekken naar ‘wie nog interesse heeft’.   De eerste bijeenkomsten zijn niet specifiek naar een franciscaans thema gericht, maar gewoon christelijk en gelovig vormend.   Het heet de Tau groep, omdat men wil verwijzen naar de franciscaanse inspiratie die de werking sowieso heeft.  Dit geeft ook aanleiding om er na de algemene start meer specifiek rond te werken.  

In principe zal de Tau groep elke laatste vrijdag van de maand samenkomen in Huize Rivo Torto te Loker (Heuvelland), dikkebusstraat 178.   We willen telkens starten met een avondboterham die aanvangt om 19.20 uur .   De bijeenkomsten worden creatief geleid door Pieter Pecceu en P. Kenny Brack OFM-Cap.   

Starten we een geloofsgroep vanuit Franciscaanse spiritualiteit te Heuvelland of de Westhoek? 

Dit is een vraag die misschien een aanbod wordt.  Of dit een aanbod wordt, hangt af van de respons. 
In de eerste kring van de Heuvellandse parochies wordt er soms voorzichtig iets geopperd over ‘samenkomen vanuit Franciscus spiritualiteit’.    Deze vraag wordt gesteld door mensen van middelbare leeftijd.  Wij vinden dit de moeite als dit een breed draagvlak heeft, want op andere plaatsen lijkt dit ook aan te slaan als het regionaal bekeken wordt.  

Lijkt dit iets voor jou?  Mail dan:  Kenny.brack1@telenet.be

 

 

       10. GROEIEN IN GODS LIEFDE - Ruusbroec wijst de weg

RUUSBROEC schreef "Van VII trappen" rond 1360: hij was toen 70 jaar oud.
In dit oude geschrift vinden wij een wijsheid die ons in deze moderne tijd verbaasd doet staan.
Ruusbroec wijst de weg naar een persoonlijke godsbeleving.
Kapucijn Klaas Blijlevens heeft deze parel uit onze Middelnederlandse literatuur hertaald in springlevend Nederlands.
Zo klinkt de grote Brabantse mysticus meteen veel meer levensnabij.

 

te bestellen bij
Broeder Klaas Blijlevens, Boeveriestraat 18 te 8000 Brugge.
Telefoon 050/33 45 96

en bij Guido Dejonghe, Patrijzenlaan 2 te 8900 Ieper
Telefoon 0477/56 15 21

Voor meer uitleg, prijs en bestellingen klik op: www.klaasblijlevens.be

 

11. REEKS NIEUWE BOEKEN

Overgenomen uit Handdruk nr. 2, jg 43, juni 2013

12. NIEUW KINDERBOEK OVER FRANCISCUS VAN ASSISI

Overgenomen uit Handdruk nr.1  van jg. 44, maart 2014

13. FRANCISCAANSE VORMSELCATECHESE

Overgenomen uit Handdruk nr.1  van jg. 44, maart 2014

14. KAPUCIJNEN EN DE PEST IN LEUVEN
15. VERNIEUWDE BROCHURE VOOR FRANCISCAANSE JONGEREN

Overgenomen  uit Handdruk jg. 47, nr. 3 september 2017

16.  BEATRIJS VAN NAZARETH   ZEVEN KEER HEILIGE MINNE
Door br. Klaas Blijlevens